Информация за попълване на формуляра

Преди попълване се уверете че използвате устройство съвместимо със системата:

Поддържани устройства
Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна кутия
(чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
От: *
ЕГН/ЛНЧ: *
Документ за самоличност: *
Номер: *
Издаден на: *
От: *
Постоянен адрес/адрес на пребиваване:
Гр./с.: *
Община: *
Район:
Област: *
ж.к./ул.: *
бл. №:
вх.:
ет.:
ап.:
Настоящ адрес:
Гр./с.: *