Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил,
че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния
му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в
изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
(чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)
От: *
ЕГН: *
документ за самоличност вид: *
№: *
издаден на: *
от: *
Постоянен адрес
гр./с.: *
адм. район:
община: *
област: *
ж.к./ул.: *
бл. №:
вх.:
ет.:
ап.:
Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 ИК за гласуването при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и да бъда вписан/а в избирателния списък
в секцията по постоянния ми адрес № : *
Декларирaм, че няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите на 2 април 2023 г.

Заявлението – декларация се подава до общинската администрация от лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Името и адресът на избирателя се заличават от Списъка на заличените лица и се вписват незабавно в избирателния списък по постоянния му адрес от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.

Заличаването и вписването се обявяват незабавно и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на общината.

Дата: 21.03.2023 г.

Необходими документи

Заявлението ще трябва да бъде подписано с "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията)

Допълнителни документи към прикачения файл