Преди да започнете попълването на формата и прикачането на документи уверете се, че устройството от което работите е подходящо за тази система. Списък с поддържаните и допустими устройста може да намерите на адрес:
Какви устройства и операционни системи се поддържат от системата? (link)

Моля, идентифицирайте се пред системата за да подадете заявление! Можете да направите това с помощта на бутона "Вход в системата" от горното меню.
Вход в системата
ЗАЯВЛЕНИЕ
за изключване от списъка на заличените лица
преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)
От: *
ЕГН: *
документ за самоличност вид: *
№: *
издаден на: *
от: *
Постоянен адрес
гр./с.: *
адм. район:
община: *
област: *
ж.к./ул.: *
бл. №:
вх.:
ет.:
ап.:
Желая да бъда изключен/а от списъка на заличените лица по чл. 38 ИК за гласуването при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
в секция № : *
гр./с.: *
тъй като основанието за включването ми в списъка на заличените лица не е налице/е отпаднало.
В подкрепа на твърдението си, че основанието за включването ми в списъка на заличените лица не е налице/е отпаднало представям следните доказателства (документи):
1.:
2.:
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите на 2 април 2023 г.

Заявлението се подава до общинската администрация от избирател, включен в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) до предаване на избирателните списъци на СИК.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община.

Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета/кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

След изключването на избирателя от списъка на заличените лица имената и адресът му се вписват незабавно в избирателния списък (чл. 39, ал. 6 от ИК) от органа по чл. 23, ал. 1 ИК.

Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.

Дата: 21.03.2023 г.

Необходими документи
1. Документи доказващи твърдението *
Списък с прикачени файлове:

Заявлението ще трябва да бъде подписано с "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията)

Допълнителни документи към прикачения файл